Uvjeti
Naslovnica | Uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA ,Obrt za usluge MBO 97451100

«WALTER NEKRETNINE » Iz Zagreba,Zdenka Škreba 24

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći

uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina

(u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu Nalogodavac)

koja sa Posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i

nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

· Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet

nekretninama «WALTER NEKRETNINE » Iz Zagreba,Zdenka Škreba 24

· Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje

se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje

pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni,

najmu, zakupu i dr.

· Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno

spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim

stvarnim pravima.

· Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina

sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,

najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

· Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s

nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena

nekretnina.

· Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge

posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od

strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost

da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od

prodaje.

Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo

ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili,

obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte

(e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu

koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu

određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između

posrednika i nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za

prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak

svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje

obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog

posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na

predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi

s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim

pravima trećih na nekretninu,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti

nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o

posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima

pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao

poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s

poslom za koji posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u

skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu

poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove

posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s

tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim

osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne

tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite

posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko

potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s

nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će

obaviti osobito slijedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga

posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,

2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,

odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla

razgledanje nekretnine,

4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se

obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu,

osim ako nije drukčije ugovoreno,

5.samo ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom

posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji

je ovlastio posrednika.

7.nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s

trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora

kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom

nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu do 6 % (u

daljnjem tekstu: naknada) od ukupne ostvarene cijene nekretnine uvećane za obročnu

otplatu iste,(ako postoji). Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu

određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u

cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe

(predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Članak 11.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine

iznosi 3%.Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga

polovina provizije od 3% isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

Članak 12.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije

primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim

uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 13.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti

da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 14.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla

zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne

troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 15.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju

za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s

drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla,

a naročito ako je:

· neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne

nekretnine;

· organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za

sklapanje pravnog posla;

· nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje

pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Članak 16.

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog

iznosa

kupoprodajne cijene

Ukupna provizija 6 %.

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje

nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 3 %.

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje

nekretnine (naplaćuje se od kupca) 3 %.

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se

naplaćuje od svake strane u zamjeni, a

postotak se računa od vrijednosti nekretnine

1-3 %

koju je strana stekla zamjenom

Kod zakupa i najma nekretnine primjenjuje se slijedeći cjenik:

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)

100 % Minimalno

150 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

150% Maksimalno

UNAJMLJIVANJE – provizija od najmoprimca (zakupnika)

Tip nekretnine:
Mjesto:
Kvart:
Površina m2:
Cijena (€):
više
Novosti
PROCJENA NEKRETNINA
Što je procjena nekretnina? Tržišna procjena nekretnine je postupak kojim graditeljski vještak određuje njenu vrijednost u sadašnjem vremenu uzimajući u razmatranje moguće utjecaje (pravne, ekonomske, urbanističke, građevinske i druge utjecaje) u budućem vremenu.Tržišna procjena nekretnina je jedan od najsloženijih poslova u sudskom vještačenju. Ta složenost se očituje kroz više faktora koji su subjektivne i objektivne prirode. Subjektivnost se očituje, ne samo kroz profesionalnost vještaka kao osobe, nego najčešće kroz očekivanja naručitelja.
POREZ PRI KUPOPRODAJI NEKRETNINE
Prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora ugovorne strane trebaju voditi računa o dva porezna propisa. To su: porez na promet nekretnina i porez na dodanu vrijednost ovisno o tome dali je li prodavatelj u sustavu poreza na dodanu vrijednosti.
više
Posebna ponuda
ID: P-108 POSLOVNI PROSTOR 206 m2 (Donje Svetice)
POSLOVNI PROSTOR NA VRHUNSKOJ LOKACIJI !!!...

 

 

MIROSLAV WALTER                                                                    
Agent posredovanja u prometu nekretnina

 

Zdenka Skreba 24, 10040 Zagreb, HR
t         +385 (01) 2916 958
m +385 (099) 85599 29

 +385 (095) 2559 999
+0049 (0)176 97583339
e         
info@walter.hr

Web    www.walter.hr